Profiel interim professional

    100 - 150
Collega’s omschrijven mij als een zeer ervaren en gedreven manager met een bewezen trackrecord in het doorvoeren van organisatieveranderingen, keten brede procesverbeteringen en de implementatie en conversie / migratie van systemen en IT-toepassingen. Uitdagingen ga ik graag aan, zodra het tegenzit of complexe dossiers aan de orde zijn kan ik mijn eigen grenzen verleggen en vol overgave mijn ervaringen en talenten toepassen. Kern competenties: program / interim management, change management, business process improvement, business analysis, management consultancy

 Samenvatting aanbeveling Score: (gebaseerd op 0 aanbevelingen)

Professionele kennis en expertise:
Commitment & motivatie:
Communicatieve vaardigheden:
Prijs-/kwaliteitverhouding:

 Opleiding

Instituut

Afstudeerjaar

Niveau

Diploma

Nederlands Recht Rijksuniversiteit Utrecht 1993 Universiteit Afgerond

    Werkervaring

apr 18 - jul 18

KeyWest Insurance
Interimmanager:
Als Interimmanager werkzaam voor KeyWest Insurance. KeyWest Insurance is ontstaan uit een fusie van twee volmacht bedrijven. De directie vond het tempo waarin de nieuwe organisatie vorm kreeg onvoldoende en wilde advies over de stappen (inspanning en tijd) die nog gezet moesten worden om te komen tot een efficiënte, effectieve en slagvaardige volmacht organisatie. De volgende aspecten zijn bij het onderzoek en daaruit voortvloeiende advies aan de orde geweest:
• Organisatie inrichting (rollen, verantwoordelijkheden, benodigde kwaliteiten en capaciteit)
• Uniformering en harmonisering van producten en processen
• Definiëring van het nieuw ICT-landschap (keten breed)
• Inrichting van het ICT-landschap (inclusief interfaces tussen de ketenonderdelen)
• Datakwaliteit (schonen en verrijken)
• Migratie naar het nieuwe ICT-landschap (offerte, polis administratie, financiële administratie, managementinformatie)

apr 17 - mrt 18

Achmea
Programmamanager:
Als Programmamanager werkzaam voor Achmea divisie Pensioen & Leven in de programma’s Pensioenrichtleeftijd 68 en SUAG. Deze programma’s hadden tot doel:
Pensioenrichtleeftijd 68
• Voldoen aan de nieuwe fiscale regels ten aanzien van de pensioenleeftijd voor zowel het rente als unit linked domein
• Communiceren en offreren aan klanten, adviseurs en het onafhankelijk intermediair
• Administratief verwerken van wijzigingen in de pensioencontracten
SUAG
• Compliancy met de wijzigingen in de PW per 2009 en 2011
• Invulling geven aan het advies van de Ombudsman Pensioenen
• Invulling geven aan het advies van het Verbond van Verzekeraars
• Onderzoek naar mogelijk niet toekende premievrijstellingen bij arbeidsongeschiktheid en/of arbeidsongeschiktheidspensioenen voor zowel de rente als unit linked domeinen
• Op basis van de onderzoeksresultaten herstelbeleid formuleren en doen vaststellen alsmede de mutatie in de voorzieningen voor de respectieve domeinen
• Aanpassingen in de verschillende systeemlandschappen
• Verbeteren datakwaliteit en datamanagement
• Uitvoeren van herstel
• Communicatie.
Verantwoordelijkheden:
• De dagelijkse operatie van het programma namens de opdrachtgever binnen gestelde kwaliteitseisen
• Leverancierselectie en het bewaken van de leveringen op tijd, binnen budget en binnen de gestelde kwaliteitseisen – het eindproduct voldoet aan de verwachtingen van de opdrachtgever
• Het bewaken van interne consistentie en samenhang met ontwikkelingen buiten het programma (bijvoorbeeld AVG / GDPR)
• Het oplossen van risico’s/issues
• Het verkrijgen van buy-in van het senior management voor alle belangrijke (deel)projectplannen, verplichtingen, kwaliteitsborgingplannen, budget, planning en wijzigingen
• Nauwe samenwerking met de afdelingen Risk en Compliance, Juridische Zaken, Productmanagement, Actuariaat, Control en Verslaglegging, Communicatie en de operationsafdelingen
• Inbedding in de staande organisatie
Bereikt:
• Compliancy met de nieuwe fiscale regels voor pensioenrichtleeftijd 68
• Compliancy met de PW 2009 en 2011
• Invulling gegeven aan de adviezen van de Ombudsman Pensioenen en het Verbond van Verzekeraars
• Systemen aangepast
• Overdracht naar de staande organisatie

jul 15 - jan 17

Achmea
Programmamanager en Productowner:
Als Programmamanager en Product Owner werkzaam voor Achmea divisie Pensioen & Leven in het programma Migraties UL. Dit programma had tot doel:
• Fonds rationalisatie – Achmea Beleggingen Beheer
• Systeemrationalisatie – reductie legacy systemen
• Productrationalisatie – vereenvoudiging en reductie van producten
• Verbeteren datakwaliteit
• Migratie van actieve en premievrije polissen
• Uniformering van werkwijze in het pensioenadministratie systeemlandschap waardoor complexiteitsreductie, verhoging van de STP-graad (Straight Through Processing), lagere onderhoudskosten en lagere investeringskosten voor changes in de IT-ketens worden gerealiseerd
• Verbetering dienstverlening waardoor de klanttevredenheid van zowel interne als externe klanten toeneemt
Verantwoordelijkheden:
• Het runnen van het programma
• Opstellen van het pakket van eisen
• Zorgdragen voor tijdige en kwalitatieve levering door interne en externe leveranciers
• Toewijzing en benutting toegekende budgetten
• Stakeholdermanagement – het verkrijgen van buy-in
• Risicomanagement
• Kwaliteitsbewaking en samenhang met andere ontwikkelingen
• Overdracht naar de lijnorganisatie
Bereikt:
• Reductie van het aantal beleggingsfondsen (85)
• Migratie van 330.000 actieve en premievrije polissen
• Uitfasering van 8-tal legacy systemen
• Overdracht aan de staande organisatie

jul 14 - jul 15

Syntrus
Programmamanager:
Als Programmamanager werkzaam voor Syntrus in het programma DRIVE. Dit programma had tot doel:
• Rationalisatie van het IT-landschap – systeemontwikkeling en migratie
• Realiseren ketenverbeteringen doormiddel van implementatie van nieuwe business rules gericht op het verbeteren van straight through processing
• Rationalisatie en uniformering van werkwijze in het (pensioen)administratie systeemlandschap waardoor complexiteitsreductie, lagere onderhoudskosten en lagere investeringskosten voor changes in de IT-ketens worden gerealiseerd
• Verbeteren datakwaliteit en datamanagement
• Doorvoeren noodzakelijke wettelijke wijzigingen
• Verbetering dienstverlening waardoor de klanttevredenheid van zowel interne als externe klanten toeneemt.
Verantwoordelijkheden:
• Het managen van de programma organisatie
• Leverancierselectie en het bewaken van de leveringen op tijd, binnen budget en binnen de gestelde kwaliteitseisen - het eindproduct voldoet aan de verwachtingen van de opdrachtgever
• Het zorgdragen voor interne consistentie
• Het afstemmen met stakeholders, zowel intern als extern over de ontwikkelingen in het programma en samenhang met ontwikkelingen buiten het programma
• Issuemanagement
• Risicomanagement
• Identificatie en definitie van de mogelijkheden om waarde voor de business te realiseren
• Budget verkrijgen en budgetbenutting
• Het veranderplan, het communicatieplan en de overdracht naar de lijnorganisatie
Bereikt:
• Succesvolle verbeteringen van pensioenadministratiesystemen en de keten (STP)
• Initiatie van een 16-tal migraties van (pensioen) fondsen en overdracht aan de staande organisatie

nov 10 - jul 14

Achmea
Changemanager en Programmamanager :
Als Changemanager en Programmamanager werkzaam voor Achmea Centrale Dienstverlening in de programma’s Versneld Aansluiten op SAP en FORS3. Deze programma’s hadden tot doel het verbeteren van de Credit Management en Finance Administration functie van Achmea – zowel voor het bankbedrijf als het verzekeringsbedrijf – door het verlagen van het debiteurenrisico, verbeteren van stuurinformatie en verhogen van de IT en procesefficiency met behulp van standaardisatie en SAP.
Verantwoordelijkheden:
• Opstellen van het pakket van eisen
• Aanbesteding van methodologie, sourcing en tooling
• Leverancierselectie
• Aanpassingen in de verschillende systeemlandschappen
• Het bewaken van interne consistentie en samenhang met ontwikkelingen buiten de programma’s
• Het managen van risico’s/issues
• Stakeholdermanagement
• Het opstellen van:
o De business case
o Het service contract
o Het aansluitcontract
o Veranderplan
o Communicatieplan
• Inbedding in de verschillende bedrijfsonderdelen organisatie
Bereikt:
• Aansluiting van een 10-tal administratiesystemen op het financiële SAP-landschap (SAP CD, FiCo, CRM etc.)
• Koppeling van een 6-tal legacy systemen - met behulp van PEGA - aan het SAP-landschap om zo SEPA compliancy te realiseren
• Afronding van een 20-tal migraties
• Realisatie van een 5-tal projecten gericht op functionele verbetering van de processen en verhoging van de STP-graad
• Afronding van een 80-tal conversies

jun 10 - nov 10

Actuera (nu Keylane)
Interim professional:
Interim professional:
• Vernieuwingen binnen marketing en communicatie
• Content internetsite, en
• Professionalisering van sales- en accountmanagement

jan 10 - okt 10

Pi-Management
Partner / Interim professional:
Partner en interim professional

jan 08 - jan 10

CSC (nu DXC Technology)
Executive:
Executive:
• Strategie en beleidsontwikkeling ten behoeve van de bank- en verzekeringsmarkt
• Verbreding van het dienstenpakket, van licentie gebonden naar consultancy, informatievoorziening projecten, (out)sourcing (beheer), near shoring en offshoring
• Planning en budgettering
• Strategisch accountmanagement
• Relatiemanagement organisatie breed op senior management en directieniveau
• Identificeren van kansen en het genereren van leads
• Managen van sales- en competentiespecialisten
• Sluiten en onderhouden van (raamwerk-) overeenkomsten
• Levering van producten en diensten
Bereikt:
• Continuering van het dienstverleningsniveau ondanks de financiële crisis
• Verbreding van de dienstverlening met name op de terreinen kostenbesparing, efficiency, effectiviteit, productontwikkeling en ondersteuning verkoopkanalen.

jun 00 - jan 08

LogicaCMG (thans CGI)
Adjunct Directeur :
Adjunct-Directeur:
• Strategie en beleidsontwikkeling
• Strategisch accountmanagement van verschillende financiële instellingen - waaronder de grootste bank/verzekeraar op de Nederlandse markt - en pensioenfondsen
• Relatiemanagement op senior management en directieniveau, zowel aan de businesszijde als aan de ICT-zijde
• Aanbestedingen (vanuit leverancier)
• Opportunity spotting en lead generation
• Management van teams van sales- en competencemanagers
• Sluiten en onderhouden van (raamwerk-) overeenkomsten
• Delivery
• Solution ontwikkeling
• Ontwikkeling van de business consultancy competentie
• Aansturing van teams bestaande uit managementconsultants, business consultants, projectdirecteuren en projectmanagers
• Medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van regiovestiging Oost-Nederland
Bereikt:
• Groei in omzet van € 3 miljoen naar ruim € 32 miljoen per jaar
• Twee meerjarige raamovereenkomsten elk met een omzetvolume van € 10 miljoen per jaar
• Opzetten en inrichten business consultancy competentie
• Ontwikkeling van een datawarehouse oplossing ten behoeve van analyse en verslaglegging voor verzekeraars

feb 91 - jul 98

Univé
Directielid:
Adjunct-Directeur Divisie Leven:
• Administratie en beheer inclusief claims en uitkeringen
• Medische zaken
• Actuariaat
• Controlling inclusief verslaglegging
• Informatisering waaronder informatievoorziening, informatiemanagement, functioneel en technisch beheer
• Documentlogistiek
• Productontwikkeling
• Operations en beleidsvoorbereiding van de Stichting Ondernemingspensioenfonds Univé Verzekeringen
Lid van de Centrale Directie van Univé Verzekeringen
Werkgever lid van het bestuur van de Stichting Ondernemingspensioenfonds Univé Verzekeringen
Bereikt:
• Groei in premievolume van € 7 miljoen naar ruim € 40 miljoen per jaar
• Opzetten van en de transitie naar de nieuwe divisie Leven
• Opzetten en inrichten van een eigen pensioenfonds voor Univé

aug 88 - feb 91

PTT Pensioen (thans TKP)
Hoofd verzekeringsadministratie:
Als Hoofd Verzekeringsadministratie van het pensioenfonds verantwoordelijk voor het opzetten (in het kader van de privatisering) en het voeren van de administratie ten behoeve van de deelnemers aan de pensioenregeling van PTT. In deze functie nauw betrokken bij het opzetten van een nieuw informatiseringsysteem voor de pensioenadministratie (functionele zijde).
Bereikt:
• Succesvolle implementatie van een nieuw informatiseringsysteem voor de pensioenadministratie (functionele zijde)
• Succesvolle transformatie van de informatievoorziening
• Succesvolle inrichting van documentlogistiek en de overdracht vanuit het ABP naar PTT Pensioen
• Opzetten van een nieuwe beheerorganisatie
• Succesvolle conversie van ABP naar het nieuwe pensioenfonds

aug 78 - aug 88

Centraal Beheer
Diverse functies:
Binnen diverse functies – Contractbeheerder, Redacteur Juridische Zaken, Groep chef Secretariaat Fondsen – in de disciplines levens- en pensioenverzekeringen ervaring opgedaan in:
• Het voeren van de verzekeringsadministratie van, de uitkeringsadministratie van, en ook het adviseren in onder meer levensverzekeringen, directiepensioenen en lijfrenteverzekeringen
• Het verrichten van juridisch redactionele werkzaamheden (reglementen en overeenkomsten), juridische advisering
• Het leiden van het secretariaat voor onder andere bedrijfs- en ondernemingspensioenfondsen en als zodanig betrokken bij de beleidsvoorbereiding

   Cursus

Instituut

Afstudeerjaar

Geen cursussen beschikbaar

 Talenkennis

Niveau

Nederlands Moedertaal
Engels Uitstekend
Frans Basis
Duits Uitstekend

Overige vaardigheden

Geen overige vaardigheden beschikbaar

Hobby's/sport/interesses:

Nevenfuncties
• Lid Beroepenveldcommissie Hogeschool Arnhem Nijmegen (opleiding Financial Management)

Hobby’s
• Doe het zelven
• Fotografie
• Golf
• Lezen (vakliteratuur en managementboeken)
• Muziek
• Paarden