Gebruikersovereenkomst

Voor de toegang tot en het gebruik van de websites van Planet Interim zoals www.planetinterim.nl, www.planetinterim.com, www.planetinterim.be, www.planetinterim.bg , www.planetinterim.de, www.planetinterim.fr en www.planetinterim.co.uk (hierna ook: de of deze "Site" of "Sites") gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door zich toegang te verschaffen tot de Sites en deze te gebruiken gaat u onvoorwaardelijk akkoord met de hierna volgende voorwaarden van Planet Interim, de Disclaimer en het Privacy Reglement van Planet Interim welke integraal onderdeel uitmaken van deze Gebruikersovereenkomst.


Artikel 1 Definities en Inhoud Sites


Aan Inlenende of Inhurende Organisaties, Werkgevers, Opdrachtgevers en Bemiddelingsbureaus, Intermediairs of Tussenkomstbureaus zoals Brokers en Managed Service Providers (MSP) wordt hierna kortweg gerefereerd als “Opdrachtgever” of “Opdrachtgevers. Aan Interim Professionals en/of Opdrachtnemers wordt hierna gerefereerd als “Interim Professional” of “Interim Professionals”.
Planet Interim heeft de inhoud van de Sites met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle informatie op deze Sites met betrekking tot geplaatste referenties, aanbevelingen, opdrachten, vacatures en organisaties is echter afkomstig van de Opdrachtgevers en/of Interim Professionals. De Opdrachtgevers en/of Interim Professionals zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.


Artikel 2 Doel van Planet Interim

Planet Interim stelt geregistreerde Gebruikers (waaronder Opdrachtgevers, bemiddelingsbureaus en/of Interim Professionals en/of Opdrachtnemers) in staat contact met elkaar op te nemen. Planet Interim is echter nimmer partij bij een eventuele overeenkomst die gesloten wordt naar aanleiding van gebruikmaking van Planet Interim.


Artikel 3 Gegevens


 1. Indien u gebruik wenst te maken van de Sites, zal u ervoor zorg dragen dat uw gegevens, waaronder mede doch niet beperkt tot, uw naam, adres en woonplaats gegevens en alle informatie met betrekking tot uw bedrijfsgegevens, profiel en/of CV volledig, juist en actueel zijn.

 2. U garandeert dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van Planet Interim.

 3. Als geregistreerde Interim Professional en/of contactpersoon accepteert u dat Planet Interim u regelmatig, gevraagd en ongevraagd, van informatie voorziet door middel van e-mail, fax, SMS, MMS, post of anderszins, waaronder e-mailnotificaties, diverse systeemberichten, update verzoeken en nieuwsbrieven om u op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen in interim en de dienstverlening van de Sites, zulks ter beoordeling van Planet Interim.

 4. De gegevens/content die u in het kader van Planet Interim publiceert, mogen niet (I) op onwaarheden zijn gebaseerd of misleidend zijn, (II) inbreuk maken op rechten van derden, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy; (III) in strijd zijn met enige wet, regeling, verordening of andere toepasselijke regelgeving; (IV) virussen bevatten, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur die een geautomatiseerd werk of gegevens kan beschadigen, onbruikbaar of toegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen.

  Voorts treft u hieronder een niet uitputtende opsomming van content die u in ieder geval niet mag publiceren via deze Sites, een en ander uitsluitend ter beoordeling aan Planet Interim, zoals content die:

  • discriminerend is terzake uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend genoemd mag worden;
  • oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen en/of;
  • leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik maken van anderen en/of;
  • in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of een link bevat naar pornografisch
  • en/of gewelddadig materiaal of website, of pornografisch of erotisch materiaal bevat en/of;
  • waarmee het plegen van illegale activiteiten worden bevorderd of gepleegd en/of;
  • waarbij inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten van anderen en/of;
  • waarbij kettingbrieven, junk mail of spamming betrokken zijn en/of;
  • waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële of illegale doeleinden en/of;
  • waarbij commerciële activiteiten zijn gemoeid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Planet Interim, zoals advertenties, loterijen, wedstrijden, of pyramide spelen en/of;
  • waarin een foto of beeltenis is opgenomen van een andere persoon zonder diens toestemming.
 5. Planet Interim behoudt zich het recht voor de teksten van geplaatste advertenties, Opdrachtbeschrijvingen, referenties, aanbevelingen, profielen, profielnamen en/of CV’s en andere uitingen in te korten of te wijzigen. Bijvoorbeeld wanneer de ingevulde gegevens niet overeenkomen met de aard en/of bedoeling van de betreffende invulvelden. 

 6. Het is niet toegestaan HTML-code, eigen persoonsnamen of bedrijfsnamen, contactgegevens, e-mail en websitegegevens in te vullen en te publiceren via invulvelden die niet expliciet om die informatie vragen. Planet Interim behoudt zich het recht voor deze gegevens te wijzigen of verwijderen.

 7. Planet Interim behoudt zicht tevens het recht voor advertenties, Opdrachtbeschrijvingen, referenties, reviews, profielen, profielnamen en/of CV’s en andere uitingen te verwijderen van de Sites in geval de inhoud inbreuk maakt op de rechten van derden, waaronder maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten.

 8. Planet Interim behoudt zich het recht voor de geplaatste advertenties, Opdrachtbeschrijvingen, referenties, reviews, profielen, profielnamen en/of CV’s en andere uitingen aan te passen indien deze sterk afwijken van de gangbare opmaak en/of ontwerp van de website.

 9. Planet Interim behoudt zich het recht voor de geplaatste advertenties, Opdrachtbeschrijvingen, referenties, reviews, profielen, profielnamen en/of CV’s en andere uitingen aan te passen of verwijderen indien deze ingaan tegen het belang van Planet Interim, bijvoorbeeld in geval van negatieve uitingen over Planet Interim of reclame voor concurrerende organisaties van Planet Interim.


Artikel 4 Intellectuele eigendomsrechten


 1. De (intellectuele eigendoms-) rechten met betrekking tot de Sites, waaronder mede begrepen de auteursrechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software en overige materialen, de databankrechten en merkrechten (inclusief domeinnamen), berusten bij Planet Interim en/of de Opdrachtgevers/bemiddelings bureaus en ingeschreven Interim Professionals en/of Opdrachtnemers.

 2. Het is u niet toegestaan de Sites of enige inhoud daarvan te gebruiken, waaronder mede verstaan het op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen van de (inhoud van) de Sites, anders dan conform het doel van Planet Interim. Dit houdt tevens in dat het niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Planet Interim, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.


Artikel 5 Ongevraagde communicatie en gegevensverzameling


 1. Het gebruik van (persoons-) gegevens van derden die door hen via de Sites openbaar zijn gemaakt, waaronder mede - maar niet beperkt tot - e-mailadressen van andere Gebruikers (waaronder Opdrachtgevers, bemiddelingsbureaus en/of Interim Professionals en/of Opdrachtnemers), is enkel en alleen toegestaan met het oog op het vervullen van een concrete Opdracht. Het is onder geen beding toegestaan de (persoons-) gegevens van andere Gebruikers te verwerken voor enig ander doel, hetgeen onder meer inhoudt dat het verboden is:
  • het (ongevraagd) initiëren van iedere vorm van commerciële communicatie door middel van e-mail, fax, SMS, MMS, post, internet, websites of anderszins met geregistreerde Gebruikers (waaronder Opdrachtgevers, bemiddelingsbureaus en/of Interim Professionals en/of Opdrachtnemers) van Planet Interim, althans het direct of indirect promoten van de goederen, diensten of het imago van een onderneming, organisatie of persoon voor zover een en ander niet betrekking heeft op het vervullen van een concrete Opdracht;
  • het (ongevraagd) initiëren van iedere vorm van commerciële communicatie door middel van en/of Opdrachtnemers of anderszins met Opdrachtgevers en/of bemiddelingsbureaus, althans het direct of indirect promoten van de goederen, diensten of het imago van een onderneming, organisatie of persoon, zulks ongeacht of deze producten of diensten (indirect) betrekking hebben op het vervullen van een Opdracht;
  • iedere andere vorm van ongevraagde communicatie;
  • e-mailadressen van Opdrachtgevers en/of bemiddelingsbureaus te verzamelen om welke reden dan ook.
 2. Indien u (gedeeltelijk) in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde verbeurt u, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 500,- (vijfhonderd euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons-) gegeven geldt als één gebeurtenis, zulks onverminderd het hieronder bepaalde in artikel 6.

Artikel 6 Uitsluiting


Planet Interim behoudt zich het recht voor om u met onmiddellijke ingang uit te sluiten van elk verder gebruik van Planet Interim indien u op enige wijze handelt in strijd met deze Gebruikersovereenkomst, enige bepaling van Nederlands recht of met de netiquette die u op internet in acht dient te nemen, zulks onverminderd het recht van Planet Interim om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen.


Artikel 7 Garantie


Planet Interim garandeert nadrukkelijk niet:

 • dat de informatie op de Sites, inclusief de op de Sites geplaatste vacatures, interim Opdrachten en/of bedrijfsinformatie en/of profielen juist, actueel en volledig is;
 • dat een werkgever en/of intermediair bevoegd is de overeenkomst met u te sluiten;
 • dat de Sites ononderbroken, veilig of beschikbaar zal werken en vrij zal zijn van fouten, defecten en virussen en andere schadelijke componenten;  
 • eventuele fouten of defecten zullen worden gecorrigeerd;
 • de resultaten van het gebruik van de Dienst aan uw eisen zullen voldoen; en,
 • dat derden niet haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

Planet Interim sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de Sites. Meer in het bijzonder zal Planet Interim in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:

 • handelingen door u verricht, zoals het in contact treden en/of sluiten van overeenkomsten met geregistreerde Gebruikers (waaronder Opdrachtgevers, bemiddelingsbureaus en/of Interim Professionals en/of Opdrachtnemers) die zouden zijn ingegeven door de op de Sites geplaatste Opdrachten;
 • de onmogelijkheid de Sites te gebruiken;
 • het feit dat bepaalde informatie van geregistreerde Gebruikers (waaronder Opdrachtgevers, bemiddelingsbureaus en/of Interim Professionals en/of Opdrachtnemers) op Planet Interim onjuist, onvolledig of niet actueel is;
 • het onrechtmatig gebruik van de systemen van Planet Interim door een derde;
 • het feit dat u zich als Interim Professional en/of als contactpersoon van een organisatie op deze Sites heeft ingeschreven
 • het feit dat u zich als Interim Professional en/of als contactpersoon van een organisatie op deze Sites heeft ingeschreven.

Artikel 9 Vrijwaring

U vrijwaart Planet Interim en haar directeuren, werknemers, partners, agenten, leveranciers of gelieerde ondernemingen volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met uw gebruik van de Sites. In geen geval zal Planet Interim, noch haar directeuren, werknemers, partners, agenten, leveranciers of gelieerde ondernemingen aansprakelijk zijn voor enige indirecte, incidentele, bijzondere, gevolg- of strafschade, met inbegrip van maar niet beperkt tot verlies van winst, gegevens, gebruik, goodwill of andere immateriële verliezen, voortvloeiend uit (i) uw toegang tot of gebruik van of onvermogen tot toegang of gebruik van de dienst; (ii) enig gedrag of enige inhoud van derden op de dienst; (iii) enige inhoud verkregen van de Dienst; en (iv) onbevoegde toegang, gebruik of wijziging van uw transmissies of inhoud, hetzij gebaseerd op garantie, contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of enige andere wettelijke theorie, ongeacht of wij al dan niet op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, en zelfs indien een hierin uiteengezette oplossing niet aan haar essentiële doel beantwoordt.


Artikel 10 Verwijzingen

Onze dienst kan koppelingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of worden gecontroleerd door Planet Interim. Planet Interim heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. U erkent en gaat ermee akkoord dat Planet Interim niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.

Wij adviseren u met klem de voorwaarden en het privacybeleid te lezen van websites of diensten van derden die u bezoekt.


Artikel 11 Beveiliging

Planet Interim spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen en de Sites te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Planet Interim legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.


Artikel 12 Het Verdienmodel van Planet Interim

Planet Interim maakt de kans op een match voor aangesloten Interim Professionals zo groot als mogelijk. Daarom is het plaatsen van 5 Opdrachten per maand gratis. Om Planet Interim te onderhouden en verbeteren vragen wij een Bijdrage in onze kosten van aangesloten Interim Professionals.

Planet Interim kent hiervoor twee soorten lidmaatschap, te weten het gratis Basis lidmaatschap met een bijdrage in onze kosten op No Cure-No Pay basis en het Premium lidmaatschap.

Beide typen lidmaatschap worden hieronder toegelicht.


12.1 Het Premium Lidmaatschap: vanaf € 15 per maand

Met een Premium Lidmaatschap kunnen aangesloten professionasl per direct zien wie de opdracht heeft geplaatst, als dit door de adverteerder bekend is gemaakt. Tevens betalen premium leden Planet Interim geen vergoeding bij een match. Ook krijgen premium leden direct toegang tot opdrachten en kunnen zij op opdrachten reageren. Basis-leden kunnen niet op opdrachten reageren, zij kunnen wel door opdrachtgevers gevonden en benaderd worden.

Het Premium lidmaatschap kost € 20 per maand, € 90 per 6 maanden, of eenmalig € 395,00 voor een Premium lidmaatschap zonder einddatum. Bedragen ex. btw.

Lees meer over de voordelen van het Premium Lidmaatschap


12.1.1  ONDERHOUD, VERLENGING EN ANNULERING PREMIUM LIDMAATSCHAP

Het premium lidmaatschap is een zakelijke overeenkomst tussen Planet Interim en de gebruiker. Het onderhouden, pauzeren en stoppen van het premium lidmaatschap is nadrukkelijk de verantwoordelijkheid van de gebruiker die de overeenkomst tot het afnemen van het premium lidmaatschap met Planet Interim is aangegaan. De gebruiker zal het premium lidmaatschap conform de door Planet Interim verstrekte informatie op de site, de betalingsbevestigingen en deze gebruikersovereenkomst onderhouden, pauzeren of stoppen.

De betaling en het premium lidmaatschap zelf kunnen eenvoudig worden gestopt tot op de voorlaatste dag voordat de huidige lidmaatschapsperiode afloopt. Op de dag voordat de nieuwe premium lidmaatschapsperiode start, zal conform deze gebruikersovereenkomst het premium lidmaatschap automatisch worden verlengd met de door de gebruiker geselecteerde en overeengekomen periode van een maand of van zes maanden. Dit geldt uiteraard niet voor het 'lifetime' premium lidmaatschap dat geen einddatum kent.

Het premium lidmaatschap kan alleen worden onderhouden, gepauzeerd of gestopt door online in het premium account in te loggen. Vervolgens dient het premium lidmaatschap via het Mijn Account dashboard te worden onderhouden, gestopt of gepauzeerd. Berichten aan Planet Interim buiten het eigen account om, bijvoorbeeld via het contactformulier of in de vorm van een e-mail, worden nadrukkelijk niet geaccepteerd.


12.1.2 GELDIGHEID PREMIUM LIDMAATSCHAPPEN


 • Premium lidmaatschappen zijn zakelijke overeenkomsten tussen de Sites en haar gebruikers. Premium lidmaatschappen zonder einddatum, zoals een Premium lidmaatschap ‘Voor Altijd’ of lidmaatschappen die de einddatum van een lopend periode nog niet bereikt hebben, zullen actief zijn tot de einddatum en of zolang als Planet Interim als platform bestaat.
 • In geval Planet Interim en / of de Sites worden verkocht, gestopt of worden opgeheven, bijvoorbeeld in geval van een faillissement of overname, dan maakt de gebruiker aanspraak op het premium lidmaatschap zolang de site functioneert en het Premium lidmaatschap nog loopt. Indien de Sites niet meer functioneren of worden opgeheven, kan de gebruiker geen aanspraak maken op welke vergoeding of tegemoetkoming in welke vorm dan ook, noch kan de gebruiker Planet Interim noch de Sites aansprakelijk stellen voor enige schade die zou zijn voortgevloeid uit een betaald Premium lidmaatschap.
 • Indien de gebruiker het gehele Planet Interim account stopt, dan doet de gebruiker de gedane investering in geval van een nog lopend Premium lidmaatschap teniet.
 • Indien het account in geval van een misverstand is gestopt, gelieve contact op te neme zodat wij indien mogelijk het account nog kunnen herstellen.
 • De lidmaatschappen, en nadrukkelijk de premium lidmaaatschappen, zijn alleen bedoeld voor professionals en niet voor (commerciële) bemiddelaars. Als blijkt dat een professionals account door een bemiddelingsorganisatie is aangemaakt zonder voorafgaand overleg met Planet Interim, en er geen partner overeenkomst is gesloten, dan kan het account worden verwijderd. Eventuele premium lidmaatschappen worden in dat geval niet geretourneerd. Zie de speciale service voor recruiters waar bemiddelingsorganisaties nadrukkelijk wel gebruik van kunnen maken.

12.2 Het Gratis Basis Lidmaatschap met Bijdrage in onze kosten op No Cure-No Pay basis

Met een gratis Basis Lidmaatschap kunnen Interim Professionals kosteloos gebruik maken van alle faciliteiten van Planet Interim. Pas indien een Interim Professional met een Basis Lidmaatschap via Planet Interim een Opdracht verkrijgt, dan is de Interim Professional aan Planet Interim een Bijdrage in onze kosten verschuldigd vanaf € 100,- tot maximaal € 195,- ex. btw per maand tijdens de eerste drie maanden van de Opdracht.


12.2.1 Wanneer Welke Bijdrage in onze kosten Verschuldigd is

Bij Planet Interim aangesloten Interim Professionals met een Basis Lidmaatschap zijn gehouden een Bijdrage in onze kosten aan Planet Interim te betalen indien tijdens het Basis Lidmaatschap, of binnen drie maanden na afloop daarvan, de hierna beschreven Situatie a) en of Situatie b) zich voordoet:

a) Een Opdrachtgever heeft de Interim Professional op Planet Interim gevonden en deze vervolgens benaderd waarna de Interim Professional vanaf het moment van benaderen een Opdracht bij of via deze Opdrachtgever of bemiddelaar gaat vervullen. Dit betreft ook een mogelijke doorverwijzing door de initiële Opdrachtgever naar een andere Opdrachtgever waar of via welke de Interim Professional vervolgens een Opdracht vervult.

b) De Interim Professional heeft via Planet Interim op een Opdracht gereageerd waarna de Interim Professional vervolgens een Opdracht bij of via deze Opdrachtgever gaat vervullen.

Er is sprake van Situatie a) of Situatie b) als er met behulp van Planet Interim aantoonbaar contact is geweest tussen Opdrachtgever en Interim Professional. Dit kan aangetoond worden bijvoorbeeld doordat:

 • de Interim Professional of de Opdrachtgever Planet Interim van de overeengekomen Opdracht op de hoogte stelt of deze aan Planet Interim bevestigt of doordat
 • de Interim Professional of Opdrachtgever aantoonbaar acties op de Site heeft uitgevoerd zoals het klikken op de ‘Reageer’-button bij een Opdracht op de Site of doordat
 • aantoonbaar communicatie tussen Opdrachtgever en Interim Professional via de Site heeft plaatsgevonden.

Let op:

Conform Artikel 1 van deze Overeenkomst kan de “Opdrachtgever” in hiervoor beschreven situaties ook een Intermediair zijn. Het maakt dus geen verschil of met behulp van Planet Interim een Opdracht via een Intermediair of rechtstreeks bij een Opdrachtgever wordt vervuld.


12.2.2   De Bepaling van de Hoogte van de Vergoeding

De Vergoeding vanaf € 100,- tot maximaal € 195,- ex. btw per maand gedurende maximaal de eerste drie maanden van de Opdracht wordt gerelateerd aan de met de Opdrachtgever overeengekomen reguliere werkweek in uren. Vakanties en daadwerkelijk gefactureerde uren worden hierbij buiten beschouwing gelaten.

De maximale vergoeding van € 195,- ex. btw is van kracht in geval een reguliere werkweek vanaf 32 uren of meer wordt afgestemd. Voor een werkweek vanaf 24 uur tot 32 uur geldt een Bijdrage in onze kosten van € 150,- ex. btw en onder de 24 uur per reguliere werkweek geldt een tarief van € 100,- ex. btw per maand gedurende de eerste drie maanden van de Opdracht.

In tabelvorm hieronder is aangegeven: links het overeengekomen aantal uren per werkweek en rechts de Bijdrage in onze kosten ex. btw per maand gedurende de eerste drie maanden:

Werkweek in uren

Bijdrage

32 uur en meer€ 195,-
24 tot 32€ 150,-
Minder dan 24 uur€ 100,-

Planet Interim volgt de contacten tussen Opdrachtgevers en Interim Professionals. Interim Professionals dienen Planet Interim ook zelf van een match via ons platform op de hoogte te stellen. Dat kan via ons contactformulier.


Artikel 13 Aanvullende diensten en servicekosten voor opdrachtgevers


 1. Iedere kalendermaand opnieuw is het plaatsen van de eerste vijf opdrachten voor opdrachtgevers gratis.
 2. Vanaf de zesde opdracht die in een kalendermaand op de site(s) wordt geplaatst, wordt per opdracht € 7,95 (ex. btw) aan servicekosten in rekening gebracht.
 3. Het overzicht van geplaatste opdrachten per organisatie wordt door Planet Interim bijgehouden en gespecificeerd. Alleen indien meer dan vijf opdrachten in een kalendermaand worden geplaatst, zal een factuur met specificatie worden verzonden naar de bij ons bekende contactpersoon/-personen.

Artikel 14 Betalingsbeleid


 1. Wanneer u als Opdrachtgever of als Interim Professional op Planet Interim actief bent, verplicht u zich om reacties op Opdrachten, en andere communicatie zoals contactverzoeken, die door het gebruik van Planet Interim zijn geïnitieerd in eerste instantie via Planet Interim te laten verlopen. Dat betekent dat het niet is toegestaan om uw CV, Profiel, Opdrachtbeschrijving of contactgegevens buiten het platform om aan bij Planet Interim geregistreerde Opdrachtgevers of Interim Professionals te verstrekken. Mocht dit wel gebeuren, dan kan uw Interim Professional of Opdrachtgevers Account worden afgesloten én zal in geval van een match met een Interim Professional met een Basis Lidmaatschap alsnog aanspraak worden gemaakt op de van toepassing zijnde Bijdrage aan onze kosten zoals beschreven in Artikel 12.
 2. Voor het Premium lidmaatschap voor Interim Professionals bent u een op de site vermeld bedrag exclusief btw aan Planet Interim verschuldigd, of een elders op de Sites bij een dienst vermeld bedrag exclusief BTW.
 3. Indien een Interim Professional met een gratis Basis Lidmaatschap via Planet Interim een Opdracht verkrijgt dan is de Interim Professional Planet Interim een bijdrage van maximaal € 195,- ex. btw per maand verschuldigd tijdens de eerste drie maanden van de Opdracht.
 4. De kosten van een lidmaatschap of plaatsing kunnen onder andere verschillen op basis van de duur van het lidmaatschap of de uiting, de gekozen soorten uitingen of aanvullende diensten.
 5. De opzegtermijn van een Premium lidmaatschap voor Interim Professionals is een dag voor de einddatum van het lopende Premium lidmaatschap. Dat houdt in dat als bijvoorbeeld de einddatum 20 maart is, de laatste dag, en tevens opzegtermijn, van het lopende lidmaatschap 19 maart is. De laatste dag dat aldus kan worden geannuleerd zonder automatische verlenging van het lidmaatschap is in dit voorbeeld op 18 maart tot 23:59 uur.
 6. De betalingsverplichtingen gelden vanaf het moment van het verrichten van de eerste handelingen op de site vanuit een Premium lidmaatschap, vanaf het moment van afsluiten van de (Interim) Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Interim Professional met een Basis Lidmaatschap en/of een eerste plaatsing van de banner(s), minisite(s) of van (een) standaard of Premium interim Opdracht(en) tenzij niet langer dan 2 maanden geleden voor het moment van het verrichten van de eerste handelingen als Premium lid of plaatsing schriftelijk met Planet Interim anders is overeengekomen. Indien betaling niet (tijdig) door Planet Interim wordt ontvangen, behoudt Planet Interim zich het recht voor om de geplaatste banner(s), minisite(s) of (een) standaard of Premium interim Opdracht(en) te verwijderen en het verschuldigde bedrag alsnog te incasseren.
 7. Producten als banner(s), minisite(s) of standaard of Premium interim Opdracht(en) kunnen tijdelijk uitverkocht zijn. Na de bevestiging per e-mail door Planet Interim dat uw uiting zal worden geplaatst, dient u het verschuldigde bedrag per direct te betalen op een van de aangegeven wijzen.
 8. U bent verplicht alles te doen om uw betalingsverplichtingen jegens Planet Interim na te komen.
 9. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Planet Interim gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend. Deze rente bent u enkel en alleen door het overschrijden van de betalingstermijn verschuldigd, zulks zonder noodzaak tot aanmaning of ingebrekestelling.
 10. Indien Planet Interim genoodzaakt is ter inning van aan haar verschuldigde bedragen rechtskundige bijstand in te roepen, zullen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten daarvoor door u aan Planet Interim worden vergoed

Artikel 15 Diversen

Indien en voor zover enige bepaling van deze Gebruikersovereenkomst nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Gebruikersovereenkomst onverminderd van kracht blijven. Planet Interim zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Op deze Gebruikersovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

De Gebruikersovereenkomst kan te allen tijde door Planet Interim aangepast worden. Planet Interim adviseert daarom deze Gebruikersovereenkomst regelmatig te bekijken. Door onze Sites te blijven bezoeken of gebruiken nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, verzoeken wij u de Diensten en Sites niet langer te gebruiken.


Planet Interim,
5 januari 2023