Profiel interim professional

Ik ben optimistisch, nuchter, enthousiast, daadkrachtig, sociaal, flexibel en loyaal.
Ik heb een passie voor de fysieke en openbare ruimte. Afgelopen jaren werkzaam geweest als beleidsadviseur, netwerker en projectleider binnen het fysieke domein (buitenruimte, verkeer en vervoer) 
Voornamelijk mij ingezet op de volgende gebieden:
- Coördinator van de inzet van gemeentelijke clusters op het gebied van beheer en projectmatig onderhoud van de buitenruimte
- Opzetten en opstellen van gebiedsplannen, wijkactieprogramma’s en gebiedsprojecten
- Draaien en aansturen van buitenruimteprojecten (herinrichting en gebiedsontwikkeling) 
- Begeleiden van intensieve trajecten op het gebied van burgerparticipatie en inspraak
 - bestuursadviseur in de uitoefening van de taken en bevoegdheden van lokaal bestuurders binnen het fysieke domein
- adviseur in het vertalen van het stedelijk aanbod van diensten en financiële middelen naar deelgemeentelijke/wijkgerichte vraagstukken Samenvatting aanbeveling Score: (gebaseerd op 0 aanbevelingen)

Professionele kennis en expertise:
Commitment & motivatie:
Communicatieve vaardigheden:
Prijs-/kwaliteitverhouding:

 Opleiding

Instituut

Afstudeerjaar

Niveau

Diploma

Staats- en bestuursrecht Erasmus universiteit Rotterdam 2019 Universiteit Afgerond
Management Economie en Recht Hanzehogeschool Groningen 2009 Afgerond
Havo Twentscarmelcollege Oldenzaal 2004 Afgerond
Cursus 1-0-1 TA Academie 2018 Afgerond

    Werkervaring

sep 19 - heden

gemeente Steenwijkerland
Projectleider Duurzaamheid:
Als projectleider Duurzaamheid binnen de gemeente Steenwijkerland de volgende
projecten aangestuurd en uitgevoerd:

Opstellen plan van aanpak warmtetransitie-visie
In dit project ligt de focus op het ontwikkelen van de aanpak om tot een visie te komen en de uitgangspunten voor wijkuitvoeringsplannen te benoemen.
Als projectleider heb ik de basis gelegd om daadwerkelijk tot een juiste transitie te komen. Binnen dit project heb ik de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
- Opstellen van de projectaanpak om tot een visie te komen
- In te zetten en uit te voeren participatie- en communicatietraject
- Haalbaarheidsstudie naar technische toepassingen/mogelijkheden alternatieve
warmtebronnen
- Oprichten en verder inrichten van de projectorganisatie, de interne en externe
overlegstructuren en besluitvorming
- Opzet en stappenplan van het te doorlopen traject tot aan vaststelling van de visie

Businesscase maken voor opzet Circulair Ambachtscentrum:

Binnen dit project de volgende werkzaamheden uitgevoerd
- Opstellen aanvliegplan voor realisatie van het Circulair Ambachtscentrum
- Een stakeholders- en krachtenveld analyse
- Inrichten en vormgeven van overlegstructuur, participatietraject en kennisnetwerk
- Verbinden van de verschillende lokale initiatieven/projecten aan het op te richten
Circulair Ambachtscentrum
- In kaart brengen van de financieringsbehoefte en en actief zoeken naar financiële
middelen die beschikbaar zijn voor de realisatie van het Circulair Ambachtscentrum

jan 14 - aug 19

gemeente Steenwijkerland
Gebiedsnetwerker, Gemeente:
Ik was binnen deze functie binnen twee gebieden (Overschie en Hillegersberg- Schiebroek) actief in verschillende functies en rollen. Ik was voornamelijk een netwerker en coordinator in de hoedanigheid als projectleiders en (bestuurs)adviseur. Binnen mijn
werk bereikte ik resultaat en vooruitgang door:
- Regie te voeren op de inzet van gemeentelijke clusters in het samen met de omgeving
(bewoner, ondernemer, scholen, enz.) opstellen en uitvoeren van plannen, initiatieven en projecten.
- Actief mee te werken aan het ontwikkelen plannen of initiatieven binnen het fysieke
domein, duurzaamheid, verkeer en mobiliteit
- de leiding te hebben over de ontwikkeling van gebiedsplannen, wijkactieprogramma's en gebiedsprojecten
- De adviseur te zijn in de uitoefening van de taken en bevoegdheden van het lokaal
bestuur
- Verbindingen te leggen tussen alle aanwezigen partijen in een gebied door het organiseren van participatie en (digitale) inspraakbijeenkomsten en mogelijkheden
- Trouble shooter te zijn binnen de interne organisatie om tot snellere en betere
oplossingen voor bewoners en bedrijven te komen

jan 09 - jan 14

gemeente Rotterdam
Programmamedewerker Buitenruimte:
In essentie was ik:
- eindverantwoordelijk voor een schoon, heel en veilige buitenruimte
- de verbinder van het stedelijk aanbod van diensten en financiële middelen vanuit de gemeente Rotterdam naar deelgemeentelijke vraagstukken
- de opdrachtgever van de gemeentelijke inzet binnen het fysieke domein (beheer,
onderhoud en projecten) en verkeer- en vervoermaatregelen
- de adviseur van het dagelijks bestuur over de voortgang van projecten, inzet financiële
middelen en aanvullende maatregelen
- de coördinator in het tijdig en juist verlenen van vergunningen binnen het fysieke domein
(APV/WABO) en Verkeer & Vervoer (Verkeersbesluiten)

sep 09 - sep 09

gemeente Rotterdam
Adviseur vergunningen Horeca- en evenementenbureau:
Ik was hoofdzakelijk verantwoordelijk voor het opstellen van grootschalige evenementen- en exploitatievergunningen.

okt 08 - apr 09

gemeente Rotterdam
Stagiair en afstudeeronderzoek Directie Veiligheid:
Ik heb meegewerkt aan het opstellen van beleid mbt de aanpak van de Rotterdamse
jaarwisseling en advisering van de burgemeester over het Rotterdamse
evenementenbeleid.
Het onderzoek wat ik heb uitgevoerd was gericht op het in beeld brengen van de regierol van de gemeente Rotterdam in de integrale aanpak van de Rotterdamse jaarwisseling

   Cursus

Instituut

Afstudeerjaar

Geen cursussen beschikbaar

 Talenkennis

Niveau

Dutch Moedertaal

Overige vaardigheden

Vaardigheden Ik ben een optimistisch en nuchter persoon die altijd op zoek is naar verbinding.
Mijn werkhouding is open en betrokken.
Ik werk op basis van vertrouwen en investeer in het opbouwen van een relatie.

Hobby's/sport/interesses:

Geen interesses beschikbaar