Profiel interim professional

Interim management; coaching; transitie management; project management; consultancy. Creatief; resultaat, coaching; charismatisch; oog voor de mens. 350 FTE; meer dan 9 bedrijven;  ruim 6 jaar overheid;  20 jaar management.

Met mijn organisatie vermogen heb ik de afgelopen jaren diverse organisaties binnen zowel het ICT- als ook business domein aan mogen sturen, diverse projecten en wijzigingen tot een goed einde gebracht. Mijn persoonlijke communicatieve skills, gecombineerd met organisatie sensitiviteit en helicopterview stellen me in staat dit ook in lastigere omgevingen voor elkaar te krijgen.

Ik heb vele jaren ervaring waar het gaat om het managen van dienstverlenende organisaties en medewerkers. Ik bied structuur en motiveer medewerkers daarbinnen om naar eigen vermogen te presteren, bij voorkeur vanuit de eigen sterkte. Het samenstellen van het juiste team en het vinden van de juiste samenwerkingsvorm is daarbij een wezenlijke schakel voor succes.


 Samenvatting aanbeveling Score: (gebaseerd op 0 aanbevelingen)

Professionele kennis en expertise:
Commitment & motivatie:
Communicatieve vaardigheden:
Prijs-/kwaliteitverhouding:

 Opleiding

Instituut

Afstudeerjaar

Niveau

Diploma

Hogeschool van Utrecht / Commerciële Economie HEAO 2003 HBO/Post-HBO Afgerond

    Werkervaring

aug 17 - heden

CYCLUS N.V.
PROJECTLEIDER IT & MANAGER S&C A.I.:

In mijn eerste opdracht bij Cyclus heb ik als projectleider gezorgd voor ISO 27001-certificering, in het kader van de Informatiebeveiliging. Een jaar later hebben we dat certificaat met succes geprolongeerd. Daarnaast heb ik gezorgd voor de
AVG-readiness van de organisatie per Mei 2018.

Als projectleider heb ik aan business kant een softwaremigratie op de inzamel voertuigen geëffectueerd, in nauwe samenwerking met diverse leveranciers.

Aan de IT-kant heb ik een ICT-aanbestedingsproject aangestuurd, waarbij de hosting partner middels een Europese aanbesteding rechtmatig is geselecteerd via Best Value Procurement. Het op de gunning volgende transformatieproces heb ik aan mogen sturen.

In een wereld waar ook veel van de overige ICT dienstverlening is uitbesteed, ben ik bovendien verantwoordelijk voor het op niveau brengen van het demand supply model met externe leveranciers.

okt 13 - mrt 17

KAMER VAN KOOPHANDEL
Interim manager ICT:
Ik was binnen de ICT organisatie van de Kamer van Koophandel verantwoordelijk voor de aansturing van diverse teams: service delivery management (tot juli 14), functioneel en technisch applicatiebeheer, de servicedesk, test management en een
PMO-organisatie.  In die rol gaf ik leiding aan >75 FTE, direct en indirect aangestuurd via 5 coördinatorenDe grootste uitdaging in de opdracht was gelegen in het feit dat ten gevolge van een organisatorische transitie 15 ZBO’s fuseerden tot 1. De organisatorische-, systeem- en personele consequenties van die majeure operatie hadden veel impact op de kwaliteit van de operationele levering, klant- en medewerker tevredenheid en de samenwerking met ketenpartners binnen de overheid.


Ik ben in deze opdracht onder andere verantwoordelijk geweest voor: Bepalen en realiseren afdelingsdoelstellingen (obv KPIs); Inrichten nieuwe afdelingsstructuur en aansturen transitie; Invulling geven aan POP-cycles >50 FTE; Coaching van aankomen leidinggevenden; Diverse stuurgroeprollen, waar onder opzetten DevOps/Scrum organisatie.

sep 12 - sep 13

GEMEENTE AMSTERDAM DIENST ICT
PROJECT MANAGER:

Bij de opdrachtgever liep een groot centralisatieprogramma, waarbij alle Ict-dienstverlening binnen de stad Amsterdam werd gecentraliseerd. Meer dan 30 stadsonderdelen dienden daarbij aan te sluiten op de gestandaardiseerde dienstverlening van de centrale leverancier Dienst ICT.

Naast een technische migratie betekende dat ook een migratie van beheertaken en bijbehorende dienstverleningsafspraken. Ik was verantwoordelijk voor het welslagen van dit deelproject.

In die rol heb ik als opdrachtgever een Quick Scan laten uitvoeren met als doel de volwassenheid en de schaalbaarheid van de service management processen binnen DICT in beeld te brengen. Zodat de organisatie zich op een juist manier kon voorbereiden op haar toenemende verantwoordelijkheid en de grotere vraag vanuit de stad. En uiteraard gezorgd voor opvolging van de bruikbare bevindingen.

aug 10 - jul 12

TRISK MANAGEMENT & CONSULTANCY
PROJECT MANAGER:

De opdrachtgever wilde een samenwerkingsvorm opstarten met een groot bestand aan seniore ZZP’ers, die hun sporen verdiend hebben in het interim vak. Dit teneinde in de huidige en toekomstige interim markt de account- en resource management inspanningen te bundelen.

Het was mijn taak de juiste professionals te werven, de interne processen in te richten en de  interne en externe communicatie op te pakken. Daartoe organiseerde ik diverse netwerkevents, sprak vele stakeholders en verwierf op die manier de juiste kandidaten.

Het resultaat is een solide bestand aan  ZZP-relaties die zich verenigden binnen het Trisk Groei Model waarmee De interim markt bediend werd.

dec 08 - jul 10

EQUENS
MANAGER CUSTOMER INTERACTION CARDS EN PAYMENTS:

Bij de opdrachtgever vond binnen de internationale afdeling Customer Interaction een reorganisatie plaats, waarbij het managen van zowel de medewerkers als de medezeggenschap een wezenlijk punt van aandacht was. Diverse teamdelen moesten worden geïntegreerd tot 1 afdeling, waarbij ook consequenties voor individuele arbeidsvoorwaarden in het geding waren. De teamdelen waren o.a. verantwoordelijk voor de contractadministratie van de banken, alsmede de maandelijkse batch processing van de loonuitkeringen van zakelijke klanten.

Ik ben verantwoordelijk geweest voor de vorming van een nieuwe afdeling,  binnen de uitgezette tijdslijnen, terwijl ook een structurele kostenreductie werd behaald. Door efficiëntere processen kon een wezenlijke personeelsreductie worden gerealiseerd. Daartoe heb ik enkele adviesaanvragen opgesteld, die door de Board of Directors werden geadopteerd en door de medezeggenschap van positief advies voorzien.

Daarnaast was ik als interim manager verantwoordelijk voor de HRM-cycle, waar het gaat om de  plannings-, voortgangs- als ook beoordelingsgesprekken voor 30+ medewerkers. Dit alles gebeurde binnen het beschikbare jaarbudget.

jan 07 - dec 08

ROBECO DIRECT
MANAGER BUSINESS SOLUTIONS SUPPORT :

Bij mijn aantreden trof ik de situatie waarbij Robeco Direct de back office beleggingsadministratie zojuist had uitbesteed aan Ordina BPO. Daartoe dienden projectmatig een aantal zaken geregeld te worden:

- Vastleggen contractuele afspraken met de leverancier aangaande de dienstverlening en service management-processen (ism vendor management organisatie)

- Voorbereiden personeelsmutatie inzake de medewerkers die enkele maanden later mee zouden gaan met de uitbesteding

- Reorganiseren achterblijvende teamdelen, die in nieuwe structuur verder gaan, herinrichten interne processen (functioneel beheer BA’s en internetsite www.robecodirect.nl, DWH/BI, test management)

- Lanceren Business service loket teneinde de gebruikersondersteuning in te richten voor de nieuw ontstane situatie met de externe dienstverlener en de communicatie omtrent de lancering.

Na 6 maanden werd bovendien een aantal teams uit de business overgedragen naar mijn afdeling, te weten Operational Services (o.a. Credit Control, Mortgage Control) en Relationship Data. Ten behoeve van deze mutatie moest een adviesaanvraag voor de OR worden opgesteld. In de vervolgens ontstane situatie ben ik in de rol van Afdelingshoofd beland, leiding gevend aan het MT BS Support. In die rol heb ik voor enkele projecten als Business Executive gefungeerd en daarbij de stuurgroepen voorgezeten.

sep 06 - dec 07

VVAA
PROJECT MANAGER DEMAND ORGANISATIE:
De VVAA had zojuist alle IT-diensten ondergebracht bij derden, maar in de afhechting van de contracten en de aansturing ervan moest nog wel het nodige gebeuren. De achterblijvende interne IT-specialisten bleven een deel van het werk voor eigen rekening nemen, dit ten gevolge van onduidelijkheid in de interne organisatie, de verwachtingen en de verantwoordelijkheden.

Daartoe zijn de volgende maatregelen gerealiseerd binnen mijn verantwoordelijkheid:

- Formele communicatie naar de interne gebruikersorganisatie, waar het de incident management procesgang betrof waarbij externe leveranciers betrokken waren.

- Pakketselectie van een nieuw incident management tool, teneinde de incident registratie op een hoger peil te krijgen. Dit is uiteindelijk nagenoeg budgetneutraal gerealiseerd dmv een freeware oplossing.

- Coaching en sturing van de interne service delivery organisatie.  Opleveren verantwoordelijkhedenschema.

mei 05 - apr 06

FORTIS ASR
MANAGER SERVICE MANAGEMENT:

Binnen de IT-beheer organisatie van Fortis ASR was na de ontvlechting van Fortis bank een sterke behoefte tot inrichting van efficiënte ITIL-processen. Vanuit de diverse business units steeg de vraag naar beschikbaarheid en performance, in een organisatie waar veel teams verantwoordelijk waren voor een deel van de uiteindelijke klantbeleving.

Daartoe heb ik de afdeling Service management opgezet, van waaruit de aansturing op de operationele en tactische ITIL-processen plaatsvond. De borging van de klantafspraken vond plaats in SLA’s, de verantwoordelijkheden van de diverse IT-beheer teams in OLA’s. Afstemming met het account management was daarbij uiteraard cruciaal.

jun 04 - apr 05

FORTIS ASR
BUSINESS CONSULTANT:


Vanuit de IT-directie binnen Fortis ASR kwam de opdracht tot onderzoek naar de mogelijkheden tot uitbesteden van het totale werkplekbeheer, inclusief het betrokken personeel. Daartoe trad ik als business consultant en ervaringsdeskundige samen met de externe project manager op in de aansturing van het project.

De deliverables in de diverse stadia: adviesaanvragen, RFI, RFP, leveranciers-communicatie (schriftelijk en in plenaire sessies), medewerkers informatiesessies, klant informatiesessies, beslismodellen om te komen tot de juiste leverancierskeuze op basis van beantwoording RFP.

mei 03 - mei 04

FORTIS ASR
MANAGER LOCATIETEAM UTRECHT ÉN AUTORISATIEBEHEER:
afdelingsmanager, verantwoordelijk voor het  people
management van:


- Eerste lijns werkplekondersteuning binnendienst organisatie Fortis ASR

- Tweede lijns werkplekondersteuning binnendienst organisatie Fortis ASR

- Ondersteuning Intermediairsorganisaties en Consulenten

- Orderprocessing en Installatieteam

- Autorisatiebeheer

In deze rol was ik eindverantwoordelijk voor een team van 45 FTE, aangestuurd door het door mij voorgezeten MT van 3 teammanagers.

Tijdens deze periode zijn diverse projectmatige efficiëncyslagen doorgevoerd, die tot 10% personeelsreductie hebben geleid. De besparing kon worden gerealiseerd door afscheid te nemen van externe capaciteit en werkprocessen anders in te richten, of door keuzes te maken tot het beperken tot core-activiteiten.

okt 99 - apr 03

FORTIS AMEV
MANAGER HELPDESK & OPERATING:
Aansturen van de centrale calldesk (+/- 30 Fte) voor interne klantorganisatie én het intermediairkanaal op het gebied van IT-dienstverlening. Daarnaast verantwoordelijk voor het teamdeel Operating (15 Fte), dat verantwoordelijk was voor de centrale bewaking van de IT-systemen (continuïty). Beide teams hadden met event/incident-, problem management en change management te maken.   Cursus

Instituut

Afstudeerjaar

Effectief Leidinggeven Savonije
Prince2 Essentials Exin
Enneagram & Seven Habits of Highly Effective People Remco Claessen
Diverse ITIL-trajecten Exin
PDI 1 & 2 CCO
LEAN Inhouse
Scrum - Agile Inhouse

 Talenkennis

Niveau

Nederlands Moedertaal
Engels Goed
Duits Uitstekend

Overige vaardigheden

Alle aspecten van bedrijfsvoering onderwerpen zijn in 25 jaar ervaring wel langs gekomen, finance,  interne en externe audits, beheers- en procesmatige frameworks, organisatie en transitie modellen.

Uiteindelijk zijn het de MENSEN die het verschil moeten maken. Daarbij gaat het  voor iedereen eerst en vooral om het herkennen en durven aangaan van eigenaarschap, in 10 woorden van slechts 2 letters: 

IF IT IS TO BE, IT IS UP TO ME..., of beter nog... IF IT IS TO BE, IT IS UP TO US!  


Hobby's/sport/interesses:

2002-2011: Voorzitter
zaalvoetbalvereniging FC Bordkrijt, Ermelo (100 leden)

2003-2005:
Eindverantwoordelijk voor organisatie van enkele grote feesten binnen Fortis
ASR.

- Opening Mondriaan
gebouw Amersfoort (>100 bezoekers);

- Eindejaarsfeest in de
Flint in Amersfoort (>300 bezoekers);

- Kerstviering dansschool
Nieuwegein (>100 bezoekers)

  

1994-1996: Sportredacteur
bij Wegener uitgeverij