Profiel interim professional

    80 - 125
Ik heb meer dan 10 jaar ervaring als Lijnmanager, Projectmanager, Manager PMO (zowel portfolio, programma als project). Veel van deze functies hadden een raakvlak met ICT. Doordat ik bij diverse bedrijven heb gewerkt, heb ik veel ervaring opgedaan in het aansturen en begeleiden van mensen op verschillende niveaus. Mijn sterke punten zijn het goed kunnen structureren en organiseren. Ik werk proces- en resultaatgericht en kan goed processen analyseren en de hoofd- en bijzaken van elkaar scheiden. Ik ben enthousiast, flexibel, gedreven, accuraat, organisatiebewust, duidelijk in het communiceren en heb oog voor de menselijke kant binnen projecten/ organisaties.

 Samenvatting aanbeveling Score: (gebaseerd op 0 aanbevelingen)

Professionele kennis en expertise:
Commitment & motivatie:
Communicatieve vaardigheden:
Prijs-/kwaliteitverhouding:

 Opleiding

Instituut

Afstudeerjaar

Niveau

Diploma

HBO Management, Economie en Recht De Haagse Hogeschool 2002 HBO/Post-HBO Afgerond
Management of Portfolio's - Practitioner Global Project Performance 2016 HBO/Post-HBO Afgerond
Management of Portfolio's - Foundation Global Project Performance 2016 HBO/Post-HBO Afgerond
Psychologie en Algemene Sociale Wetenschappen Universiteit van Utrecht 1995 Afgebroken
VWO Rembrandt Scholengemeenschap 1994 Afgerond
Prince2 Foundation Global Knowledge 2011 HBO/Post-HBO Afgerond
Masterclass Management Consulting NCOI 2009 Afgerond
Masterclass Projectmanagement Pro- Education 2007 HBO/Post-HBO Afgerond
Training Praktisch Leidinggeven VIS Trainingen 2003 HBO/Post-HBO Afgerond

    Werkervaring

aug 16 - heden

R + Consultancy
Eigenaar:
R + Consultancy Eigenaar Vanaf aug 2016

okt 17 - dec 18

Isala Ziekenhuis
Manager PMO:
Opzetten, herinrichten en managen van het PMO voor het programma waarbij een nieuw Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) is geïmplementeerd in het gehele ziekenhuis en de oude software is uitgefaseerd. Het PMO bestond uit 6 mensen en daarnaast was er aansluiting bij de control afdeling voor de financiën.

• Levert een bijdrage aan de professionele inrichting van het PMO op de proces factoren integrale planning, risico’s, issues, change, governance en project administratie.
• Het coachen en begeleiden van PMO medewerkers en projectleiders.
• Implementeren van een intrgrale planning.
• Zorgen voor inzicht in planning, resources, risico’s, issues, changes, (financiële) voortgang en de algemene status van de deelprojecten.
• Signaleren en rapporteren van afwijkingen (tijd – kwaliteit – financiën), bewaken van de risico’s en issues en de voortgang van project changes (planning – budget – scope).
• Analyseren en controleren van de de projectrapportages in relatie tot planning, deliverables en milestones.
• Inrichten en onderhouden de projectadministratie op gebieden als capaciteitsplanning, facturatieprocessen en contractering componenten.
• Voorbereiden van rapportages (inhoudelijk als procesmatig) ten behoeven van de stuurgroep en bespreking met de Raad van Bestuur.
• Bewaken van het het programmabudget en afwijkingen hierop signaleren en scaleert waar nodig.
• Bewaken, verwerken en rapporteren over gerealiseerde en gebudgetteerde uren en kosten in projecten.
• Leveren van een bijdrage aan het opstellen en bijhouden van het resourceplanning en -overzichten en de controle hierop.
• Opzetten, implementeren, bewaken en optimaliseren de projectmethodiek en sjablonen.
• Inrichten en onderhouden van de documentstructuur in de door de organisatie gebruikte systemen (inrichten en implementeren van Sharepoint en Trello). Onderhouden van de versiebeheercyclus van de documentatie deliverables.
• Onderhoudt intern contacten met (deel)projectmanagers en stakeholders (inkoop, financiële afdelingen. HR, internal audit, ICT, bestuur) over de voortgang van projecten vanuit een PMO perspectief en faciliteert daarbij de projectleiders daar waar nodig.

okt 16 - aug 17

ProRail
Teammanager Projectcoördinatoren :
Teammanager projectcoördinatoren binnen de bedrijfseenheid Projecten waar de afdeling Spoorinfra alle uitbreidingen en aanpassingen van de spoorinfrastructuur, tunnels en viaducten, de vervanging van overwegen en de grote onderhoudswerken en bovenbouwvernieuwingen realiseert. In deze functie geef ik hiërarchisch en functioneel leiding aan circa 28 projectcoördinatoren en projectsecretaresses in de afdeling Ontwikkeling & Programma's. 
 • Realiseren van de productie van de afdeling.
• Verantwoordelijk voor het inzetten van de juiste resources.
• Actief sturen op het verminderen van verzuim.
• Regelmatig contact met de projectmanagers over de kwaliteit en kwantiteit van projectcoördinatoren en projectsecretaresses binnen het projectteam.
• Eenduidig toepassing van processen en systemen binnen de afdeling.
• Oplossen van knelpunten binnen de processen.
• Motiveren, coachen en inspireren van het team en de individuele teamleden.
• Ontwikkelen en borgen van vakmanschap.
• Oppakken van diverse managementacties.

jan 15 - jul 16

Centraal Administratiekantoor (CAK)
Hoofd Project/Portfolio Management Office:
• Opzetten van een nieuw PMO en de coördinatie hiervan.
• Mede verantwoordelijk voor het aannemen van projectmanagers en Project Management Officers.
• Verantwoordelijk voor het operationeel en tactisch ondersteunen van de inrichting, uitvoering en bewaking van projecten en programma's.
• Bijdrage leveren aan de professionalisering van het PMO;
• Analyses uitvoeren en (proactief) signaleren van knelpunten en verbetervoorstellen voorleggen aan de portfoliomanager. Adviseren van de portfoliomanager over mogelijke afhankelijkheden in de planning.
• Verantwoordelijk voor het inrichten van het kwaliteitsmanagementproces voor het portfolio, de projecten en het PMO.
• Adviseren van de stakeholders over kwaliteitsmanagement en documentbeheer.
• Opstellen van het resourceoverzicht van de projectportfolio.
• Verantwoordelijk voor doelgerichte communicatie met betrekking tot de projecten portfolio.
• Bewaken en optimaliseren van de projectmethodiek en sjablonen.
• Adviseren van de projectmanagers over passende oplossingen ten aanzien van resources, financiële controle en risicomanagement methodieken.
• Adviseren van de portfoliomanager bij het bepalen van de communicatiestrategie en doelgroepbenadering en implementatie van het communicatieplan.
• Verantwoordelijk voor het zelfstandig voorbereiden en opstellen van rapportages voor de programmaraad en waar nodig kennis delen over het portfolio.
• Monitoren van de risico's en issues en hierover rapporteren aan de portfoliomanager.
• Onderhouden van interne contacten met projectmanagers over de voortgang van projecten en de projectplanning.
• Onderhouden van interne contacten met stakeholders ten behoeve van procesverbetering.
• Implementatie SharePoint omgeving voor projecten.

jan 08 - feb 16

Arlande
Associate:
Gedetacheerd naar diverse opdrachtgevers in verschillende functies. Zie hieronder.
Meewerken aan de ontwikkeling van de Arlande Verandermanagementgame.

jan 14 - jan 15

Stichting Elisabeth
Projectleider - Portfolio Management Officer:
• Projectleider Implementatie van een cliëntplanningsapplicatie voor Elisabeth Zorg Thuis.
• Mede inrichten portfoliomanagement voor IT projecten en het ondersteunen van projectleiders en PMO.

jan 13 - jan 14

Nedtrain
Projectmanager:
Oplossen performanceproblemen na implementatie van een nieuwe Citrix-omgeving en een nieuw Maintenance Management systeem. De performance was aanzienlijk verbeterd en de verschillende partijen werkten beter met elkaar samen.

jan 13 - dec 13

Gemeente Zaanstad
Portfolio Management Officer:
Inrichting van de operationele kant van portfoliomanagement voor de afdeling ICT en de begeleiding van de projectleiders hierin.

jan 13 - dec 13

Bruna
Programma Office en ondersteuning van de Programmamanager:
• Inrichting van het Programma Office en ondersteuning van de Programmamanager bij de opzet van een veranderprogramma.
• Opzet van de programma- en rapportagestructuur.
• Ondersteuning van de Projectleiders en DT.

jan 11 - jan 13

GDF SUEZ
Manager Portfolio Office:
Binnen Electrabel Retail/ GDF SUEZ was niet voldoende overzicht en controle op de projecten en changes. Het resultaat is een opgezet en onderhouden PMO voor Electrabel Retail en vanaf Q4 2012 voor heel Marketing & Sales van GDF SUEZ.
• Ondersteunen van de afdelingsmanager en projectmanagers bij de inrichting, uitvoering en bewaking van projecten teneinde bij te dragen aan de doelstellingen van Marketing & Sales.
• Voorbereiding, verslaglegging en opvolging Coherence/ Portfolio Board en Stuurgroepen.
• Structurele en correcte rapportering.
• Excellente communicatie faciliteren en structureren.
• Integrale bewaking van kwaliteit, risico's en issues.
• Programma / projectdocumentbeheer.
• Opstellen, onderhouden en/of consolideren van project- en resourceplanningen.
• Inrichten overlegstructuur met betrekking tot veranderingen.
• Begeleiden van medewerkers.
• Opzetten van projectensites in een SharePoint omgeving.

jan 11 - jan 13

GDF SUEZ
Project Management Officer:
Opzetten van een PMO voor het programma 'Stroomopwaarts' waarbij Electrabel Retail zich binnen de energiemarkt moet kwalificeren voor het nieuwe marktmodel.
• Opzetten van het changeproces en het bijhouden van de changes binnen het project. Ook was ik hier verantwoordelijk voor de procesgang rondom de changes.
• Opzetten van de risico- en issuelijst en deze naar aanleiding van de diverse overleggen bijwerken en waar nodig opvolgen.
• Opzetten en bijhouden van de besluiten- en actielijst.
• Meeschrijven en denken aan diverse managementproducten.
• Ondersteuning van de projectmanager.

jan 10 - jan 11

Nedtrain
Projectleider:
Deelprojectleider migratie Plato naar Sigma voor de onderhoudsbedrijven voor 800 medewerkers. Inventarisatie, configuratiemanagement, migratie standaardwerkplekken en kostenbesparing.

jan 09 - jan 10

Nedtrain
PMO en plaatsvervangend Projectmanager:
Ombouwen van applicaties (Handheld en Back End servers) naar aanleiding van scope wijziging (storingsmonteur staat centraal). Roadshows langs een groot aantal locaties om informatie te halen en draagvlak te creëren. Uitrollen van handhelds aan 400 monteurs op ongeveer 30 locaties.
• Het opstellen van het projectplan, de productbeschrijvingen, het kwaliteitsplan, de werkpakketten voor de diverse partijen, de planningen.
• Het verzamelen van voortgangsinformatie (uren, geld, productgereedheid etc.) en het samenstellen van de wekelijkse voortgangsrapportage en het signaleren van afwijkingen.
• Het bewaken van de planningen qua producten, geld en uren.
• Het plannen van vergaderingen op de uitrollocaties.
• Het onderhouden van de contacten met de locaties.
• Het plannen van de uitrol op 30 locaties in een korte periode en het aansturen van 2 teams die gelijktijdig locaties uitrollen.

jan 09 - dec 09

Prorail
Projectmanager:
Applicatievirtualisatie en opzetten Citrix omgeving om thuiswerken mogelijk te maken in verband met een mogelijke uitbraak van de Mexicaanse griep. Doel was om mogelijke verdere verspreiding van het virus te voorkomen en ervoor te zorgen dat de bedrijfsvoering niet in gevaar kwam. Daarnaast was het de wens van ProRail om de Citrix omgeving standaard en schaalbaar te maken om snel en effectief te kunnen uitbreiden. Ik was verantwoordelijk voor de planning en de aansturing en communicatie met de verschillende partijen die hier een rol in speelden. Dit project is succesvol afgerond. Vervangen technisch multi- projectleider tijdens vakantie.

jan 08 - jan 09

Halifax Bank of Scotland (HBoS)
Projectleider:
De 'Explain tool' is een rekentool om te kunnen beoordelen of iemand in aanmerking komt voor een hypotheek.
Het doel van het project 'Private Label' was dat de brieven die Stater namens HBoS verstuurt, niet meer op Stater papier werden gedrukt, maar op HBoS papier.

jan 08 - jan 09

Halifax Bank of Scotland (HBoS)
Demand Manager:
HBoS besteedt haar administratieve processen met betrekking tot de verwerking en inning van de hypotheken uit aan Stater. De Demand manager is de spin in het web tussen HBoS en Stater, waarbij communicatie en coördinatie erg belangrijk zijn.
• Het voeren van diverse operationele en tactische overleggen met Stater.
• Het fungeren als toets en schakel tussen Front Office en Stater in zaken die de dagelijkse gang van zaken overstijgen.
• Het actief bewaken van de kwaliteit en de kosten van de afgesproken dienstverlening op het gebied van beheer van hypotheken van de outsourcing partner Stater (SLA/OLA).
• Het adviseren en als intermediair optreden om de dienstverlening uit te breiden of te verbeteren.
• Professionaliseren functie demand manager.
• Het inrichten van SharePoint met betrekking tot de functie Demand Manager.
• Opzetten van een issuetracker ter vervanging van de huidige actielijst.
• Betrokkenheid Opstellen en definitief vaststellen SLA met Stater.

jan 08 - dec 08

Politieacademie
Coördinator afdeling planning en studentenadministratie:
Verantwoordelijk voor planning en afstemming met het Domein Leiderschap en de Vakgroepmanagers. Hierbij was sprake van een leverancier - klant relatie, waarbij het Domein als klant gezien kan worden. De resultaten waren een verbeterde relatie, nieuwe onderwijsformats, duidelijke processen. Daarnaast was ik projectleider implementatie roosterprogramma GP Untis.

jan 04 - dec 07

Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR)
Unithoofd van een afdeling met 23 Fte:
Unithoofd van een (uitvoerings)afdeling met 23 Fte. De uitdaging was hier een goed lopende afdeling te creëren waarbij de voorraden gereduceerd werden tot een normaal niveau. Daarnaast lag er een uitdaging op het personele vlak, aangezien de pensioen- en Uitkeringsraad een afbouwende organisatie is. Ik was als Unithoofd verantwoordelijk voor de operationele aansturing en het personeelsbeheer en het toegewezen deel van de productie. Daarnaast moesten de werkzaamheden afgestemd worden met andere onderdelen van de organisatie. Relevante zaken rapporteerde ik aan de Manager en gaf hierover advies. Toen ik de unit overdroeg aan het nieuwe Unithoofd waren de voorraden op orde en waren de personele zaken met betrekking tot de afslanking voorbereid en waar mogelijk stappen gezet.

jan 04 - jan 07

Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR)
Projectleider:
Binnen een nieuw gebouwd workflowmanagementsysteem moesten standaarddocumenten gemaakt worden waar ongeveer 100 medewerkers mee moesten gaan werken.
• Projectmedewerker: Medewerker implementatie workflowmanagementsysteem voor het aanvraagtraject van uitkeringen.
• Projectleider: Inrichten van gegevensuitwisseling met een externe organisatie ten behoeve van de optimalisatie van het proces bij beide organisaties.
• Projectleider: Beschrijving werkprocessen in verband met de overname van een werkpakket van het ABP.
• Projectleider: Invoeren accountmanagement op een aantal uitvoerende afdelingen.
• Projectleider: Opstellen van een toetsingskader bij de beoordeling voor ongeveer 100 medewerkers op grond van geleverde productie.
• Projectleider: Organiseren van alle niet technische zaken van een verhuizing van 130 medewerkers.
• Projectmedewerker: Uniformiseren werkprocessen binnen een aantal afdelingen. Creëren draagvlak, werkinstructies en aanpassing van de Administratieve Organisatie.

   Cursus

Instituut

Afstudeerjaar

Scrum Framework Global Knowledge 2016
MS Project 2013 Server Global Knowledge 2015
Beleggingscursus Investing Academy Den Haag 2015
Het verder ontwikkelen van persoonlijke effectiviteit Krauthammer 2011
Training Nederlands ENTA 2011
Training Presentatietechnieken Communisenso 2011
IPMA-D Insights International 2008
Training Persoonlijke Uitstraling en Interactie Boertien Training 2005
Training functioneringsgesprekken ROI, Opleiding, Coaching en advies 2005
Training auditvaardigheden VergouwenOverduin 2004
Cursus Word 1997 Basis Info Opleiders 1999
Training effectief en klantvriendelijk telefoneren ISBW Professional 1997
Middenstandsdiploma 1995

 Talenkennis

Niveau

Nederlands Moedertaal
Engels Goed

Overige vaardigheden

Geen overige vaardigheden beschikbaar

Hobby's/sport/interesses:

Ik heb meer dan 10 jaar ervaring als Lijnmanager, Projectmanager, Manager PMO (zowel portfolio, programma als project). Veel van deze functies hadden een raakvlak met ICT. Doordat ik bij diverse bedrijven heb gewerkt, heb ik veel ervaring opgedaan in het aansturen en begeleiden van mensen op verschillende niveaus. Mijn sterke punten zijn het goed kunnen structureren en organiseren. Ik werk proces- en resultaatgericht en kan goed processen analyseren en de hoofd- en bijzaken van elkaar scheiden. Ik ben enthousiast, flexibel, gedreven, accuraat, organisatiebewust, duidelijk in het communiceren en heb oog voor de menselijke kant binnen projecten/ organisaties.