Profiel interim professional

    80 - 120
Gedurende een periode van ruim 25 jaar diverse leidinggevende functies uitgeoefend in de automotive sector en de financiële dienstverlening (Management Private Banking & Financieel Advies).  Per 1 maart 2012 gestart als zelfstandig interim - en verandermanager. Zeer uitgebreide ervaring op managementniveau op elk denkbaar gebied zowel in de lijn als bij het aansturen van projecten. Specialiteit: aansturen van afdelingen en implementeren en borgen van (organisatie) verandervraagstukken.

 Samenvatting aanbeveling Score: (gebaseerd op 0 aanbevelingen)

Professionele kennis en expertise:
Commitment & motivatie:
Communicatieve vaardigheden:
Prijs-/kwaliteitverhouding:

 Opleiding

Instituut

Afstudeerjaar

Niveau

Diploma

Programma Grootmeester in Veranderen Vlerick Leuven Gent Management School 2011 Universiteit Afgerond
Executive MBA Program Food & Finance Nyenrode 2005 Afgerond
International Summerschool (Leadership & Changemanagement) London Business School 2003 Afgerond
HEAO Commerciele Economie HES Amsterdam 1989 Afgerond

    Werkervaring

jan 16 - heden

Rabobank Gouwestreek
Management Financieel Advies (a.i.):
Totale afdeling circa 35 fte. Leidinggevende (coachende) rol richting alle
assistenten (20) en daarnaast coachen in de spreekkamer van een aantal adviseurs.

Naast zaken die vallen binnen de functie omschrijving vanuit RN een aantal extra opdrachten.
1) Bijdrage aan realisatie commerciële targets (groei in de markt, acquisitie nieuwe klanten) in combinatie met verbetering van klantbedieningsprocessen (snelheid, bereikbaarheid)
2) Coachen en sturen op de kwaliteit van het team (op aantal ‘dossiers’ moet worden bijgestuurd)
3) HR Monitor is dieprood ; sturen op veranderingsbereidheid en toekomstproof zijn
4) Tweede Lijn Controle Particuliere Krediet Verlening (Beheer) december 2015 onvoldoende
5) Bijdrage aan inrichting organisatie (meewerken/denken aan voorbereidingen) Particulieren 2016.
Daarnaast staat de teamleider opgesteld voor de teamleider-overleggen (met bijv. PB), en er zijn voor de operationele zaken/ aanspreekpunten op de afdeling want deze zaken liggen ook bij de teamleider.

mrt 12 - heden

Eigen Interimmanagement Coaching & Consultancy
Eigenaar:
Als ZZP-er in te schakelen op de onderdelen interimmanagement, coaching en consultancy. Projectmanagement en aansturen en leiding geven in de lijn. Enerzijds door zelf de functie volledig uit te voeren en anderzijds door de in functie zijnde managers te coachen op operationele- en beleidsmatige aspecten binnen de functie. 

Specialisme aansturen van (verander) trajecten binnen het directoraat Particulieren (Management Private Banking & Financieel Advies). Tevens goed inhoudelijk onderlegt door een aantal maanden als Senior Beoordelaar en coach binnen het project Centrale Dossier Controle van Rabobank Nederland te Utrecht gewerkt te hebben en recent als Coach binnen Financieel Advies & Private Banking.

okt 15 - feb 16

Rabobank De Zuidelijke Baronie
Coach account managers Private Banking en adviseurs Financieel Advies :
Bank met Monitoring status. Coachen van adviseurs Financieel Advies en accountmanagers Private Banking gedurende het gehele proces (voorbereiden, gesprek in de spreekkamer, afronden dossier). Op alle deelgebieden zoals Particuliere Kredietverlening (PKV), Effecten Dienstverlening (EDV), Klantintegriteit (KI) en dergelijke. Daarnaast steekproeven uitgevoerd op kwaliteit afgewikkelde dossiers OEC, OVB, RSB, RBBf. Tevens Manager FA en Manager PB gevraagd en ongevraagd voorzien van adviezen.

feb 15 - okt 15

Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen
Management Financieel Advies (a.i.):
Totale afdeling circa 45 fte. Leidinggevende (coachende) rol richting alle
assistenten en de interim adviseurs. Daarnaast (gezien ervaring bij banken die onder Verscherpt Toezicht staan) sparringpartner Manager FA.

Bank met status ‘Verscherpt Toezicht’. Naast zaken die vallen binnen de functie omschrijving vanuit RN een aantal extra opdrachten. De extra opdrachten zijn met name gericht op het weer in control krijgen van de afdeling door zowel kwalitatief als kwantitatief keuzes te maken rondom de personele organisatie. Verder binnen de “sub afdeling assistenten” een kwaliteitsplan opstellen, implementeren en uitvoeren met betrekking tot het anders inrichten, organiseren en uitvoeren van de werkzaamheden. Vanuit dit kwaliteitsplan individuele coaching realiseren richting assistenten en adviseurs, en afdeling brede workshops (bijvoorbeeld (her)implementatie Update, Workshop Voorbereiden Advies Planner, PE Klant Integriteit 2014-2015, Aannemen Klant Vraag) geven. Daarnaast focus op cultuuromslag m.b.t. houding & gedrag, werken conform processen Rabobank Nederland e.d.. Laatste periode opdracht ook input geven op herinrichting organisatie in combinatie met implementeren Business Case RN binnen directoraat particulieren.

okt 13 - jan 15

Rabobank Drechtsteden
Manager Financieel Advies (a.i.):
Dagelijkse leiding middels directe aansturing van 3 teamleiders (Virtueel, Adviseurs, assistenten) en indirecte aansturing van 16 fte (17)adviseurs en 16 fte (20)assistenten.

Bank met RKB status (tegenwoordig Verscherpt Toezicht). Naast zaken die vallen binnen de functie omschrijving vanuit RN een extra opdracht. De extra opdracht is met name het weer in control krijgen van de afdeling door zowel kwalitatief als kwantitatief keuzes te maken rondom de personele organisatie. Daarnaast organisatiewijziging door voeren en het verandertraject Visie 2016 implementeren en borgen. Verder focus op cultuuromslag m.b.t. houding & gedrag, werken conform processen Rabobank Nederland e.d..

Lid van MT Particulieren en gedurende gehele periode ketenmanager Geld nodig Woning financieren (vanaf september 2014 keten Geld Nodig Particulieren), vanaf maart 2014 ook ketenmanager Keten Klant Particulieren en vanaf september 2014 ook ketenmanager Afdekken Risico Particulieren en sub keten Klant Klachten.

Maanden maart en april 2014 tevens waarneming manager Private Banking m.b.t. ketenmanagement:
- Geld over (Beleggen)
- Afdekken Risico Particulieren (ABM)

jun 12 - okt 13

Rabobank Merwestroom
Projectmanager, teamleider, coach (a.i,):
Diverse verschillende opdrachten uitgevoerd als projectmanager, teamleider, coach.
Bank met RKB status (tegenwoordig Verscherpt Toezicht). In die periode diverse opdrachten binnen FA en PB uitgevoerd met als doel de bank eind 2013 weer ‘in control’ te hebben.

Periode eind juni 2012– september 2012 Projectmanager
Binnen de gehele bank verantwoordelijk voor plan van aanpak, implementatie en borging van Toekomstvast Hypotheekadvies (Nieuwe Advieskader Hypotheken) en het Lokaal Financieringsbeleid Particulieren. Uitvoeren van een verandertraject om de inhoudelijke vaardigheden en gedragsveranderingen bij medewerkers van Financieel Advies, Private Banking, en de ondersteunende afdelingen zoals Control, KRM en HR, te realiseren. Coachen van de assistenten en adviseurs FA en PB (o.a. bijwonen adviesgesprekken). Tevens verantwoordelijk voor plan van aanpak, implementatie en borging van Integraal Klantonderhoud Bouwsteen Wonen (tegenwoordig Update) binnen de afdeling Financieel Advies. Verder op deelgebieden (KRM rapportages, aansturen adviseurs) werkzaam in de rol van Manager Financieel Advies. Gedurende een maand (vakantie) volledige vervanging van de Manager Financieel Advies.

Periode september 2012– juni 2013 Teamleider Mid Office FA, Projectmanager & Coach
Hoofdtaak: Teamleider binnendienst Financieel Advies conform functieprofiel RN. Aansturing van 17 personen inclusief externen. Daarnaast de opdracht om structuur en organisatie aan te brengen. Motivatie, vertrouwen en sfeer terug brengen binnen het team. Sturen om kwaliteit afdeling breed op een hoger niveau te krijgen en om kwantitatief de juiste bezetting aan te houden. Medewerkers verder coachen om op elk gebied binnen FA klaar te zijn voor de toekomst.

Periode juni 2013– september 2013 Teamleider adviseurs FA, Coach AM PB, Coach Teamleider FA
 Operationele aansturing adviseurs Financieel Advies
 Coaching accountmanagers Private Banking
 Coaching Adviesgesprekken FA-PB voor alle adviesroutes
 Projectleider Actuele Kijk Op Beleggingsverzekeringen en Beheer Leven derde mij voor de afdelingen FA en PB
 Projectleider en in de volledige uitvoering verantwoordelijk voor Programma Update (Kijk op Klant en Portefeuillemanagement)voor zowel FA als PB
 Coördinator om samenwerking tussen FA en PB op een hoger niveau te brengen (eenduidige bank brede werkwijze implementeren m.b.t. de programma’s die via KANS worden uitgerold door RN)
 Coaching teamleider binnendienst FA
 Sparringpartner Manager FA en PB (gevraagd en ongevraagd van adviezen voorzien)

apr 12 - dec 12

Betaalbare Koopwoning Zaanstad
Consultant (a.i.):
Op strategisch niveau directeur Betaalbare Koopwoningen Zaanstad voorzien van input en mogelijke adviezen om BKZ woningen financierbaar te houden door banken. Tevens consultant van directie om nieuwe tranche woningen (die in het bezit zijn van BKZ) commercieel in de markt te gaan zetten. Op flexibele basis inzetbaar (uiteindelijk een gering aantal uur actief geweest).

mrt 12 - sep 12

Rabobank Waterland
Coach Teamleider en adviseurs Financieel Advies (a.i.):
Gedurende circa 10 tot 12 uur per week optreden als coach van de teamleider Financieel Advies en in het verlengde daarvan de adviseurs Financieel Advies. Tevens sparringpartner van de Manager Particulieren. Beiden gevraagd en ongevraagd voorzien van beleidsmatige en operationele adviezen.

mrt 12 - jul 12

Rabobank Nederland
Senior Beoordelaar & Coach:
Gedurende 36 uur per week optreden als senior beoordelaar (alle posten inclusief Ondernemer in Privé) binnen het project Centrale Dossier Controle (CDC) bij Rabobank Nederland in Utrecht. Daarnaast coach binnen CDC van lokale bankmedewerkers (Financieel Adviseurs , accountmanagers Private Banking, procescontrollers) die 4 weken stage komen lopen binnen het CDC.
Bij afwezigheid teamleider CDC zijn vervanger met betrekking tot organiseren en afwikkelen van zaken.

jan 00 - mrt 12

Rabobank Zaanstreek
Manager Financieel Advies:
Dagelijkse leiding over 12 fte adviseurs (rechtstreekse aansturing), 12,5 fte assistenten en
een teamleider financieel assistenten.

 September 2010 tot en met juni 2011 naast bovenstaande het veranderingproject Processen en Sturen Woningfinanciering aangestuurd en geïmplementeerd als lokale bankadviseur (18 uur per week) conform de ‘LEAN methodiek’. Een veranderingstraject om te komen tot een effectievere en efficiëntere klantbediening. Voor zowel de afdeling Financieel Advies als de afdeling Private Banking.
 In 2009 reorganisatie oude afdeling Huis & Hypotheekadvies begeleid en tevens nieuwe afdeling Financieel Advies opgezet.
 2000-2009 manager Huis & Hypotheekadvies
 Periode juni 2004 tot november 2005 naast manager Huis & Hypotheekadvies tevens verantwoordelijk voor het opzetten en aansturen op managementniveau van een Lokaal Administratief Centrum (LAC) Particulieren. Totaal aantal fte binnen dit LAC 16. Totaal span of control over 32 fte met daarin aansturing van teamleider LAC.
 Twee verschillende fusies (Rabobank Zaanstreek/Rabobank Oostzaan en Rabobank Zaanstreek/Rabobank Westzaan) van voornemen tot aan implementatie afgerond
 In 2007 1 dag in de twee weken mee gelopen met Managers Bedrijvenadvies en Groot Zakelijk ter verbreding van mijn kennis
 Vanaf 2000 tot maart 2012 vervanger manager Private Banking bij zijn afwezigheid
 Vanwege ziekte in 2008 de managersfunctie Private Banking ruim een kwartaal waargenomen.

Taken en verantwoordelijkheden :
Conform functieprofiel Manager Financieel Advies/Particulieren. Tevens vervanger directeur particulieren in de Kredietcommissie en lid van het MT Particulieren.

sep 97 - jan 00

Fortis Bank (VSB Bank)
Clusterdirecteur:
Dagelijkse leiding over 34 personen (28 fte) waarvan 9 adviseurs (8,5 fte)

Verantwoordelijk voor alle zaken die op de kantoren naar voren kwamen. Kantoren waren destijds vooral op de particuliere klant gefocust, daarnaast kwamen kleinzakelijke werkzaamheden voor.

jun 91 - jun 97

Ford, Opel, Renault
Verkoopleider:
Dagelijkse leiding over de afdelingen verkoop nieuw, en verkoop gebruikte automobielen.
Tevens coördineren werkzaamheden afleveringscentrum en poetsafdeling. O.a. in Noord Holland bij de Haarlemsche Auto Centrale (Ford te Haarlem) en Garage Zwart (Opel te Wormerveer en Zaandam)

Budget- en winstverantwoordelijk voor afdeling verkoop automobielen; afdeling verkoop nieuwe automobielen, personen- en bestelwagens, alsmede de afdeling verkoop gebruikte wagens, alsmede de verkoop van diensten en goederen op deze respectieve afdelingen.

   Cursus

Instituut

Afstudeerjaar

Geen cursussen beschikbaar

 Talenkennis

Niveau


Overige vaardigheden

Lean, Agile, Scrum

Hobby's/sport/interesses:

Geen interesses beschikbaar